logo.png

PROFESIONÁLNÍ PŘEPIS ON-LINE

pes.png 169,94 KB

I.      Společnost se hlásí k principům sociálního podnikání a funguje jako sociální podnik.

II.    Cílem společnosti je zkvalitnit život zdravotně postižených osob, zejména osob se sluchovým postižením. Dále je cílem společnosti zvýšení zaměstnanosti osob znevýhodněných na trhu práce (dále také „osoby z cílových skupin“) a podpora jejich začleňování do společnosti vůbec.

III.  Snahou společnosti je být ekonomicky soběstačným podnikem chovajícím se odpovědně vůči jednotlivcům i společnosti.

IV. Společnost naplňuje principy sociálního podnikání a usiluje o prospěch v uvedených oblastech následovně:

 

a.    SOCIÁLNÍ OBLAST

i.      Činnost společnosti sleduje společensky prospěšný cíl zaměstnávání a sociálního začleňování osob znevýhodněných na trhu práce, který je naplňován prostřednictvím konkrétních aktivit. Činnost společnosti je zaměřena na zdravotně postižené osoby, zejména:

i)      osoby se sluchovým postižením,

ii.     osoby se zrakovým postižením,Osoby z cílových skupin tvoří alespoň 30 % pracovníků sociálního podniku;

iii.   Společníci, členové orgánů a zaměstnanci jsou pravidelně informování o chodu sociálního podniku, výsledcích hospodaření a naplňování společensky prospěšných cílů,

iv.   Zaměstnanci a členové mají možnost vyjadřovat se k činnosti společnosti;

v.    Společnost klade důraz na rozvoji pracovních kompetencí osob z cílových skupin;

 

b.    EKONOMICKÁ OBLAST:

i.      ekonomická činnost společnosti je především provozována za účelem trvalé ekonomické soběstačnosti a udržitelnosti podnikání při respektování ostatních principů;

ii.     společnost soustavně poskytuje služby a produkuje a prodává výrobky, které svým charakterem, kvalitou a provedením vedou k uspokojení potřeb jejich cílových skupin a jsou přizpůsobeny poptávce na trhu;

iii.   tržby z prodeje výrobků a poskytování služeb tvoří alespoň alespoň 50 % z celkových výnosů společnosti; společnost usiluje o schopnost zvládat ekonomická rizika;

iv.   veškerá činnost společnosti je uskutečňována transparentním způsobem;

v.    více než 50 % případného každoročního zisku z hospodářských výsledků společnosti je používáno přednostně pro rozvoj společnosti a k naplňování společensky prospěšného cíle společnosti;

vi.   v manažerském rozhodování a řízení je společnost nezávislá na externích zakladatelích nebo zřizovatelích (princip autonomie).

 

c.     ENVIRONMENTÁLNÍ OBLAST A MÍSTNÍ PROSPĚCH:

i.      společnost především zohledňuje environmentální aspekty výroby i spotřeby;

ii.     společnost přednostně uspokojuje potřeby místní komunity a místní poptávky, a to podle umístění provozovny/provozoven;

iii.   společnost přednostně využívá místních zdrojů, zejména zaměstnáváním místních obyvatel,

iv.   společnost spolupracuje s místními aktéry;

společnost přistupuje šetrně k životnímu prostředí a svému okolí, podporuje ekologické myšlení svých zaměstnanců, má formulované zásady environmentálně šetrného úřadování a provozu a naplňuje je v praxi.

Transkript online s. r. o., Dlouhá 37, 110 00 Praha 1, Mapa Facebook, Youtube, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.